Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Dotace obvodu

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE dle zákona č. 250/2000 Sb.

Může obdržet každá právnická i fyzická osoba vykazující tělovýchovnou a sportovní, kulturní či jinak veřejně prospěšnou činnost, pokud budou splněny stanovené podmínky.

 • Účel poskytnutí dotace - zlepšení úrovně činnosti spolků a sdružení
 • Důvod podpory - rozvoj činnosti jednotlivých spolků a sdružení
 • Maximální výše dotace - kritéria dle počtu členů základny, zejména dětí
 • Okruh způsobilých žadatelů - místní sdružení a spolky
 • Podmínky pro poskytnutí dotace - splnění předem stanovených podmínek
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků - 400 000 Kč
 • příjem žádostí je vždy do 15.3. daného roku

Všechny kompletní žádosti budou projednány finančním výborem a doporučeny či nedoporučeny ke schválení zastupitelstvu MO Plzeň 9 – Malesice na jeho zasedání.

Náležitosti žádosti :

 • název subjektu – žadatele a jeho sídlo
 • typ organizace (občanské sdružení, příspěvková organizace, aj.)
 • IČO/ rod. číslo
 • číslo účtu vč. kódu peněžního ústavu
 • příjmení, jméno, adresa, tel.č. a funkce statutárních zástupců subjektu (doložit kopii stanov a usnesení nebo zápisu z valné hromady při posledních volbách)
 • jiné podané, i předpokládané žádosti (částka, účel, poskytovatel)
 • výše a účel použití dotace (co nejpodrobněji, jde-li např. o dopravu mládeže na soutěž, kdo a kam cestoval, v případě pořádání akce její rozpočet – příjmy a výdaje položkově)
 • čestné prohlášení žadatele o tom, zda MÁ – NEMÁ dluhy a nedoplatky vůči státu a městu Plzeň (případně jaké)
 • prohlášení, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a pokud dojde ke změně, bude tato poskytovateli neprodleně nahlášena.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Příspěvek zásadně nebude poskytnut na investice, stravné a občerstvení, mzdy a odměny a na jiné, žadatelem blíže nespecifikované náklady.

Odkaz - formuláře

Poslední aktualizace: 16. 10. 2023, Hejtmánek Vít